REGULAMIN
SERWISU GEOLOKALIZACYJNEGO LOKTER

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Opis Serwisu.
  Lokter jest serwisem geolokalizacyjnym, który na podstawie lokalizacji użytkownika określonej z wykorzystaniem GPS/GSM/WIFI umożliwia zorientownie się, co znajduje się w okolicy i co można w tej okolicy zrobić. Użytkownik serwisu może korzystać z niego na 3 platformach: urządzenia mobilne z systemem iOS, urządzenia mobilne z systemem Android, przeglądarka internetowa obsługująca lokalizację.
  Użytkownicy serwisu mogą dzielić się ze znajomymi miejscam, które odwiedzają, publikować opinie i zdjęcia ich dotyczące. Poprzez wykonywanie wcześniej wymienionych akcji użytkownik przybliża się do wykonania misji,grupujących zadania, jakie można wykonać w okolicy. Za wykonanie misji znajdującej się w okolicy, w ktorej przebywa użytkownik przyznawane są nagrody wirtualne jak punkty do rankingu i odnaki. W niektórych przypadkach mogą być także przyznawana nagrody materialne, jak kupony, zniżki, gadzety.

Lokter to Serwis internetowy stworzony i obsługiwany przez Weblify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lanciego 7 m. 44 (02-792) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000322517. Szczegółowe dane kontaktowe zawarte są w pkt X poniżej.

 1. Definicje.
  2.1. Adres elektroniczny: oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  2.2. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 43(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego – Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2.3. Regulamin: niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu, dostępny dla nieograniczonego kręgu adresatów na stronie internetowej: lokter.pl/pages/regulamin ;
  2.4. Serwis: serwis internetowy Lokter opisany w pkt I.1 niniejszego Regulaminu;
  2.5. Tabela Opłat: załącznik do Regulaminu, w którym zostały wskazane poszczególne taryfy cenowe za korzystanie z funkcjonalności Serwisu;
  2.6. Użytkownik: każda osoba korzystająca z Serwisu, posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego;
  2.7. Weblify: przedsiębiorstwo Weblify Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w pkt I.1.;

II. KORZYSTANIE Z SERWISU.

 1. Zasady ogólne.
  Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu w następujący sposób:
  • jako Użytkownicy Niezarejestrowani uprawnieni wyłącznie do przeglądania informacji umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników na zasadach opisanych szczegółowo w pkt IV Regulaminu,
  • jako Użytkownicy Zarejestrowani uprawnieni do korzystania z funkcjonalności Serwisu na zasadach opisanych szczegółowo w pkt V Regulaminu.

 2. Akceptacja Regulaminu.
  Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po uprzedniej akceptacji Regulaminu. Użytkownicy Niezarejestrowani akceptują bezwarunkowo wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez samo korzystanie z Serwisu. Użytkownicy Zarejestrowani są zobowiązani do akceptacji bezwarunkowo niniejszego Regulaminu w ramach procedury rejestracji. W razie odmowy akceptacji Regulaminu rejestracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie uprawnia do korzystania z Serwisu na zasadach innych aniżeli zastrzeżonych dla Użytkowników Niezarejestrowanych.

 3. Wymagania techniczne.
  Aby w pełni korzystać z Serwisu obligatoryjne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • przeglądarka internetowa: Firefox 3.0 lub nowszy, Safari 3.0 lub nowszy, Opera 9 lub nowsza, Chrome 3.0 lub nowszy; Internet Explorer 7 lub nowszy bez funkcji wyorzystujących geolokalizację;
  • minimalny rozmiar ekranu: 1024×768;
  • włączone mechanizmy obsługi JavaScript oraz Cookies;
  • włączone udostępnianie lokalizacji w przeglądarkach internetowych

III. REJESTRACJA.

 1. Rejestracja klasyczna.
  Rejestracja klasyczna następuje po wpisaniu „nazwy konta”, adresu „e-mail”, „hasła”, „powtórzeniu hasła” oraz po zaakceptowaniu Regulaminu.Użytkownik w trakcie rejestracji może również podać swą datę urudzenie. Pełna rejestracja nastąpi po zatwierdzeniu aktywującego linka przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dopiero z chwilą uruchomienia linku – rejestracja zostaje skutecznie dokonana i Użytkownik będzie mógł korzystać z Serwisu w zakresie szerszym aniżeli Użytkownik Niezarejestrowany. Link aktywacyjny traci ważność z upływem 30 dni od chwili wysłania go przez serwis Lokter. Po upływie tego terminu Użytkownik będzie musiał ponownie dokonać rejestracji.

 2. Rejestracja z użyciem kont w innych serwisach.
  Rejestracja z użyciem kont w innych serwisach wymienionych na stronie rejestracji następuje poprzez zalogowanie się w wybranym przez Użytkownika serwisie. W wyniku zalogowania serwis wysyła do aplikacji Lokter losowe kody umożliwiające późniejsze zalogowanie się w aplikacji przy użyciu konta serwisu. Te kody nie zawierają żadnych danych osobowych. Aby dokończyć rejestrację z użyciem konta w innym serwisie Użytkownik musi ustalić nazwę konta w serwisie Lokter oraz adres email służący do komunikacji Serwisu z Użytkownikiem.

 3. Szyfrowanie.
  W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników transmisja danych wymagająca podania danych osobowych lub haseł dostępu do kont jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.

 4. Dostęp do Serwisu po rejestracji.
  Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej Użytkownicy Zarejestrowani mogą zalogować się do funkcjonalności Serwisu (opisanych w pkt V Regulaminu) poprzez podanie adresu elektronicznego podanego przy rejestracji i wybranego hasła albo logując się poprzez inne serwisy wymienione na stronie logowania.

IV. UŻYTKOWNICY NIEZAREJESTROWANI.

 1. Użytkownicy Niezarejestrowani mogą wyłącznie przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie przez innych Użytkowników (tj. Użytkowników Zarejestrowanych) poprzez podanie wyszukiwanej lokalizacji.

 2. Użytkownik Niezarejestrowany nie ma dostępu do funkcjonalności zastrzeżonych dla Użytkowników Zarejestrowanych (np. nie ma możliwości m.in. komentowania dostępnych informacji, ani umieszczania informacji w wybranych lokalizacjach). Użytkownik Niezarejestrowany może zgłosić Weblify treści zabronione w trybie określonym w pkt VII.1.2. Regulaminu.

V. UŻYTKOWNICY ZAREJESTROWANI.

 1. Funkcjonalności Serwisu.
  Niezależnie od możliwości przeglądania Informacji zamieszczonych przez innych Użytkowników, Użytkownicy Zarejestrowani mogą korzystać z Serwisu poprzez następujące funkcjonalności:
  1.1. Zapraszanie do grupy znajomych
  Użytkownik może utworzyć relację znajomości z innym użytkownikiem, który musi wyrazić zgodę na taką relację. Po wyrażeniu zgody obaj użytkownicy widzą całą swą aktywność wykonywaną w serwisie z wyjątkiem aktywności oznacznych jako prywatne.
  1.2 Publikowanie informacji i zdjęć w miejscu
  W ramach zdefiniowanej lokalizacji Użytkownik Zarejestrowany może publikować informacje powiązane z danym miejscem. Informacje są ograniczone do ustalonej przez Weblify liczby znaków. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w pkt VII Regulaminu publikowane informacje mogą mieć dowolny charakter, w szczególności Użytkownicy Zarejestrowaniu mogą publikować informacje handlowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt I.2.1. (tj. każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub innej osoby wykonującej zawód). Użytkownicy Zarejestrowani mogą także załączyć obrazki/grafiki w formacie JPG, PNG, GIF, a także publikować linki do innych stron internetowych.
  Informacje opublikowane jako publiczne są dostępne dla wszystkich Użytkowników Zarejestrowanych i Niezarejestrowanych.
  1.3. Komentarze.
  Użytkownicy Zarejestrowani mogą komentować opublikowane informacje poprzez umieszczenie odpowiedniego komentarza pod opublikowaną informacją. Komentarze są ograniczone do ustalonej przez Weblify liczby znaków. Komentować można również każdą inną publicznie dostępną aktywność użytkownika w serwisie.
  1.4. Dodawanie miejsc
  Użytkownicy Zarejestrowani mogą oznaczać wybrane lokalizacje poprzez utworzenia w nich miejsc.
  1.5. Rejestrowanie odwiedzin w miejscu
  Użytkownicy Zarejestrowani mogą rejestrować swe odwiedziny w miejscu poprzez wykonanie tzw. czekinu. Czekin może być publiczny lub prywatny. Czekin publiczny jest widzoczny dla grupy znajomych użytkowików serwisu Lokter. Czekin prywatny jest widzoczny tylko dla użytkownika, który go wykonał.
  1.6. Wykonywanie misji
  Użytkownik przez swą aktywność w serwisie polegającą na: dodawaniu miejsc, publikowaniu informacji i zdjęć, rejestrowaniu odwiedzin (czekinów), komentowaniu aktywności znajomych zbiera punkty i poprawia swą pozycję w rankingu globalnym oraz w rankingach misji. Misja jest zdefiniowanym zbiorem zadań, ktorych wykonanie oznacza wykonanie całej misji. Za wykonanie misji zdobywa się punkty, wirtualne odznaki oraz w niektórych przypadkach nagrody materialne. Nagrody materialne mogą być odbierane tylko przez osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna.

1.7. Dodatkowe funkcjonalności.
Weblify może udostępniać Użytkownikom Zarejestrowanym dodatkowe funkcjonalności i aplikacje.

 1. Odpłatność za korzystanie z Serwisu.
  2.1. Zasady Ogólne.
  Korzystanie z wyżej wymienionych funkcjonalności Serwisu jest płatne zgodnie z Tabelą Opłat stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik uiszcza opłatę według zasad opisanych w Tabeli Opłat oraz w wysokości według Tabeli Opłat i uzyskuje dostęp do wymienionych funkcjonalności.
  2.2. Zróżnicowane pakiety/Płatność za poszczególne funkcjonalności.
  Weblify jest uprawniony do różnicowania opłat za korzystanie z Serwisu poprzez wprowadzenie różnych pakietów dostępności ze zdefiniowanym zakresem mieszczących się w nich funkcjonalności, czy też wprowadzenie opłat za poszczególne funkcjonalności Serwisu. Wprowadzenie pakietów dostępności, czy też opłat za poszczególne funkcjonalności, następuje poprzez odpowiednią modyfikację Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2.3. Testowanie Serwisu.
  Przed uiszczeniem odpowiedniej opłaty Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony wyłącznie do testowania Serwisu z następującymi ograniczeniami:
  • Użytkownik nie ma dostępu do statystyk wyświetlania informacji oraz statystyk obserwowania lokalizacji przez Użytkowników;
 1. Rezygnacja z funkcjonalności Serwisu
  Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować korzystania z wyżej opisanych funkcjonalności Serwisu poprzez usunięcie swojego konta. Okres wypowiedzenia trwa do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło usunięcie konta. Okresy rozliczeniowe definiuje Tabela Opłat.

VI. ZASADY ORGANIZACJI MISJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD.

1. Organizatorem Misji w serwisie Lokter.pl jest WEBLIFY sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lanciego 7 lok.44. w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000322517 (zwana dalej” Organizatorem lub Weblify).
2. Terminy aktywności Misji podane są w informacji o misji w serwisie Lokter.pl.
3. Misje organizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród za wygranie misji odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Przystąpienie Uczestnika do udziału w Misji jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.
5. W Misjach ,w których do wygrania są nagrody nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora. Przez pracowników i przedstawicieli Organizatora rozumie się osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy lub zlecenia bądź też umocowane do reprezentowania Organizatora na podstawie pełnomocnictwa.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
7. Uczestnikami Misji, w których do wygrania są nagrody mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie lub biorące udział w Misji za przyzwoleniem opiekunów, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przez przystąpienie do Misji uznaje się chwilę zalogowania przez Uczestnika na stronie www.lokter.pl.
8. Warunkiem wzięcia udziału w Misji przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt V.7. Regulaminu jest:
a) posiadanie aktywnego konta użytkownika w serwisie www.lokter.pl,
b) akceptacja w całości postanowień regulaminu Lokter.pl,
c) zgoda na publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku na stronie serwisu i w serwisach współpracujących, w przypadku znalezienia się w gronie zwycięzców edycji konkursu .
9. W przyznawaniu punktów za Misje nie będą uwzględniane opisy, komentarze, informacje zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Misjach użytkowników, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub zasad opisanych na stronach Misji . Wykluczenie z udziału w Misji równoznaczne jest z utratą wszystkich zgromadzonych na konkursowym koncie Uczestnika punktów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Misji użytkownika, który używa automatycznych bądź pół automatycznych skryptów w celu zdobycia jak największej liczby punktów.
12. Udział w Misji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
13.Organizator zastrzega sobie prawo do przywrócenia do rywalizacji wykluczonego Uczestnika z przyznaną pulą punktów.
14. Nagrody za wykonanie wybranych Misji oraz zasady ich przyznawania i odbioru określone są na stronach poszczególnych Misji w serwisie Lokter.pl.
15. Uczestnicy Misji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
16. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
17.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany we wręczanych nagrodach w dowolnym momencie trwania Misji.
18. Zwycięzcy będą wyłaniani przez przygotowaną w serwisie mechanikę konkursową.
19. W Misjach zostaną uwzględnione tylko te punkty, które zostały udzielone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad umieszczonych na stronie Misji, przy czym nie zostaną uwzględnione w Misji punkty dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Misji albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu lub zasad opisanych na stronie Misji nie wzięły skutecznie udziału w Misji.
20. W wypadku zdobycia przez kilku Uczestników konkursu takiej samej ilości punktów, która umożliwia zdobycie pierwszego miejsca, nagrodę otrzyma ten z Uczestników, który dodał wcześniej pierwsze miejsce zaliczane do punktacji lub jako pierwszy wykonał swój ostatni czekin w czasie trwania Misji.
21. Wynik Konkursu określony w pkt.4.1 jest ostateczny i nieodwołalny.
22. Zwycięzcy Misji zostaną poinformowani o swojej wygranej drogą poczty elektronicznej w ciągu 24 godz. E-mail z informacją o wyniku Konkursu zostanie wysłany na adres podany w profilu Użytkownika.
23. Reklamacje, co do przebiegu Misji mogą być zgłaszane drogą poczty elektronicznej na adres Organizatora Konkursu: konkurs@lokter.pl z dopiskiem w tytule „reklamacja”,
24.. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Misji.
25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, dodatkowo reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
26. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
27.. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
28. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
29. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Misji. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie http://lokter.pl/regulamin.
30. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Misjami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
31. Zasady przeprowadzania Misji określa wyłącznie niniejszy Regulamin i zasady umieszczone na stronach Misji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
32 . Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
33.. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Misji wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
36. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.
37. W trakcie trwania Misji treść Regulaminu będzie dostępna na stronie http://lokter.pl/regulamin
38. Administratorem danych osobowych uczestników Misji jest WEBLIFY sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Lanciego 7 lok.44. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Misji z nagrodami. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

VII. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI.

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć opublikowane przez siebie informacje oraz komentarze. Usunięte informacje nie są archiwizowane.

 2. Użytkownik usuwając opublikowane przez siebie informacje usuwa automatycznie komentarze innych Użytkowników, na co nie muszą oni wyrazić zgody. Użytkownik usuwając informacje lub komentarz nie musi zawiadamiać o tym Weblify.

 3. W sytuacjach opisanych w Regulaminie Weblify może bez zgody Użytkownika usunąć trwale informacje opublikowane, zawiadamiając o tym oraz o przyczynach usunięcia Użytkownika.

 4. W razie usunięcia skomentowanej informacji lub poszczególnych komentarzy Weblify nie musi o tym zawiadamiać Użytkowników będących autorami komentarzy.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Odpowiedzialność Użytkownika.
  1.1. Użytkownicy odpowiadają za wszelkie publikowane przez siebie treści (dane, informacje, rysunki, grafiki, linki etc.), w tym ponoszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim zamieszczonymi przez siebie treściami. Użytkownicy zobowiązani są do uwolnienia Weblify w pełnym zakresie od ewentualnej odpowiedzialności powstałej w wyniku zamieszczonym przez nich treści oraz do pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów.
  1.2.Treści publikowane przez Użytkowników nie mogą:
  1.2.1. zawierać danych osobowych osób trzecich – w szczególności ich adresów e-mail, nr telefonów, a także wszelkich innych danych, na podstawie których można je zidentyfikować;
  1.2.2. realizować znamion czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
  1.2.3. stanowić nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu art. 4 ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206);
  1.2.4. naruszać przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230);
  1.2.5. naruszać cudzych dóbr osobistych, w szczególności: prawa do prywatności, prawa do wizerunku, czci, dobrego imienia;
  1.2.6 obrażać uczuć innych, w tym w szczególności nie mogą mieć wulgarnego, obscenicznego, erotycznego lub pornograficznego charakteru.
  1.2.7. naruszać przepisów prawa, w tym w szczególności zabronione jest:
  • propagowanie totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różni narodowościowych etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
  • publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, a także prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie ich małoletniemu w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nimi;
  • pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

 2. Usuwanie danych o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z Regulaminem.
  2.1. Zgodnie z art. 14 ustawy, o której mowa w pkt I.2.1., w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub o bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności, Weblify niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych (o czym poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji).
  2.2. Zgodnie z art. 14 ustawy, o której mowa w pkt I.2.1., w razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (innej niż urzędowe zawiadomienie, o którym mowa powyżej) o bezprawnym charakterze danych (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie lub o bezprawnym charakterze związanej z nimi działalności, Weblify niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych(o czym poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przez Użytkownika przy rejestracji).
  2.3. Każdy Użytkownik Zarejestrowany i Niezarejestrowany ma możliwość zgłoszenia bezprawności treści, czy też naruszenia niniejszego Regulaminu przez treści umieszczone przez innego Użytkownika. Zgłoszenia dokonuje się poprzez skorzystanie z odpowiedniej aplikacji dostępnej przy każdej opublikowanej informacji lub w jej braku poprzez wysłanie odpowiedniego zawiadomienia na adres mailowy wskazany w pkt X Regulaminu.
  2.4. Niezależnie od możliwości zablokowania dostępu do danych umieszczonych w Serwisie w trybie opisanym w pkt VII.2.1 i VII.2.2 powyżej, Weblify zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zablokowania czy też usunięcia jakichkolwiek danych, (informacji, komentarzy etc.) zamieszczonych w Serwisie, które będą sprzeczne z postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności będą zawierały treści niedopuszczalne w świetle pkt VII.2.1 i VII.2.2 powyżej. W razie zablokowania lub usunięcia takich danych (informacji, komentarzy etc.) Weblify zawiadomi o tym Użytkownika poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika przy rejestracji. Dodatkowo Weblify zastrzega sobie prawo do zawiadomienia odpowiednich organów państwowych o wszelkich czynnościach Użytkowników realizujących znamiona typów czynów zabronionych opisanych w kodeksie karnym i przepisach szczególnych.
  2.5. Weblify może w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili zablokowania lub usunięcia danych (informacji czy komentarzy etc.) sprzecznych z niniejszym Regulaminem usunąć profil Użytkownika, przy użyciu którego konta doszło do zamieszczenia takich danych (informacji, komentarzy etc.) – informując o tym jednocześnie Użytkownika poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres elektroniczny podany przy rejestracji.
  2.6. Użytkownik może – w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili zablokowania czy też usunięcia danych (informacji, komentarzy etc.), czy też usunięcia konta w trybie, o którym mowa powyżej – zająć stanowisko w tej sprawie przesyłając odpowiednią wiadomość na adres elektroniczny Weblify podany w pkt X Regulaminu.

 3. Odpowiedzialność Weblify:
  3.1. Weblify dochowa należytej staranności w celu zapewnienia całodobowego dostępu do Serwisu oraz stałej sprawności jego funkcjonalności, przy czym Weblify zastrzega sobie prawo do przerw technicznych – w łącznym wymiarze 120 godzin w każdym miesiącu kalendarzowym funkcjonowania Serwisu – uniemożliwiających lub ograniczających dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności. Przerwy techniczne będę wykorzystywane w szczególności do należytego utrzymania Serwisu i/lub usunięcia stwierdzonych awarii.
  3.2. W razie awarii serwerów lub innych przeszkód technicznych (niezależnie od ich przyczyny), Weblify nie odpowiada względem Użytkowników za dostępność Serwisu i sprawność jego funkcjonalności. Użytkownik korzystający odpłatnie z dodatkowych funkcjonalności w ramach Serwisu uzyskuje prawo do korzystania z Serwisu w wykupionym zakresie przez dodatkowy okres równy okresowi, w trakcie którego korzystanie z Serwisu było z przyczyn technicznych niemożliwe lub istotnie ograniczone w wymiarze przekraczającym dopuszczalne przerwy techniczne, o których mowa w pkt VII.3.1 powyżej.
  3.3. Weblify zobowiązuje się zachować należytą staranność w prowadzeniu Serwisu i wykonywaniu postanowień niniejszego Regulaminu. W razie umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikom Weblify ponosi względem nich odpowiedzialność odszkodowawczą. Odpowiedzialność Weblify w stosunku Użytkowników będących Przedsiębiorcami z innego tytułu niż umyślne wyrządzenie szkody jest całkowicie wyłączona.
  3.4. W razie błędów funkcjonalności Serwisu lub utrudnionego do niej dostępu, a także w każdym innym wypadku nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownicy mogą zwrócić się do Weblify z zawiadomieniem o stwierdzeniu usterki na adres elektroniczny wskazany w pkt X Regulaminu. Weblify dochowa należytej staranności w celu usunięcia usterki nie później niż w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia.
  3.5. Weblify nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści (dane, informacje, rysunki, grafiki, linki etc.) publikowane przez Użytkowników, jak również za ich blokowanie czy usuwanie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Informacje opublikowane przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu nie mogą naruszać cudzych praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich do utworu, o których stanowi ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. – Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

 2. Użytkownik, który publikując informację naruszył cudze prawa na dobrach niematerialnych, zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikłych z tego tytułu względem uprawnionego oraz do uwolnienia Weblify od ewentualnej odpowiedzialności wobec uprawnionego.

X. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. Weblify jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. – Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm).

 2. Weblify gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci adresów elektronicznych (adresów e-mail oraz adresów IP komputerów) w celu umożliwienia im korzystania z Serwisu. Pliki cookies gromadzone są przez Weblify w celu usprawnienia działania spersonalizowanych funkcjonalności). Aplikacje działające w ramach Serwisu zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami Serwisu, a także do prowadzenia statystyk.

 3. Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Prawo wglądu do swoich danych Użytkownicy mogą realizować przeglądając swój profil.

 4. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników transmisja danych podczas wprowadzania danych osobowych i haseł jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Czas trwania.
  1.1. Regulamin wiąże Użytkowników Niezarejestrowanych w wersji obowiązującej w chwili korzystania z Serwisu.
  1.2. Regulamin wiąże Użytkowników Zarejestrowanych do czasu poinformowania przez Weblify o jego zmianie poprzez przedstawienie odpowiedniej informacji po zalogowaniu się do Serwisu. W wypadku jego zmiany Użytkownicy mogą niezwłocznie zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta.

 2. Prawo i sądy właściwe.
  Niniejszy Regulamin oraz funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. W razie jakiekolwiek sporu pomiędzy Weblify a Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą właściwym miejscowo sądem jest sąd właściwy dla siedziby Weblify.

 3. Zmiana Regulaminu.
  O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy Zarejestrowani zostaną poinformowani po zalogowaniu się w Serwisie. Konsekwencje zmiany treści Regulaminu i uprawnienia Użytkowników określa pkt X.1 niniejszego Regulaminu.

 4. Likwidacja Serwisu.
  Weblify może w każdym czasie zlikwidować Serwis – zawiadamiając o tym uprzednio Użytkowników. W razie likwidacji Serwisu przed upływem okresu, na jaki został wykupiony do niego dostęp, Weblify zwróci poszczególnym Użytkownikom odpowiednią część wniesionych przez nich opłat. O tymczasowym zawieszeniu świadczenia Serwisu – Weblify zawiadamia jedynie Użytkowników Zarejestrowanych, którzy uiścili opłatę za korzystanie z Serwisu.
  Weblify może w każdym czasie odwołać ofertę Serwisu. Nie oznacza to automatycznego zakończenia funkcjonowania Serwisu i nie wymaga to zawiadomienia dotychczasowych Użytkowników.

 5. Wejście w życie/Postanowienia przejściowe.
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 roku. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Tabela Opłat zostanie ogłoszony 30 czerwca 2011 roku i wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

 6. Dane kontakowe.
  Weblify Sp. z o.o.
  ul. Lanciego 7 lok.44
  02-792 Warszawa
  e-mail: lokter [małpka] domena tej strony

 7. Załączniki
  Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu:
  1. Załącznik nr 1 – Tabela Opłat.

Załacznik nr 1 – Tabela Opłat

Koszt korzystania z poszczególnych funkcjonalności zgodnie z pkt V Regulaminu

nazwa cena
Publikowanie misji 0,00 PLN
Publikowanie treści informacyjnych 0,00 PLN
Pozostałe funkcjonalności 0,00 PLN

Podane ceny są cenami brutto – zawierają podatek 22% VAT